June 25, 2022

TRẠI HÈ “LẮNG NGHE 100 NGÔN NGỮ CỦA BÉ”

“𝐵𝑒́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝐵𝑒́ 𝑐𝑜́ 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑜́𝑖…” (Loris Malaguzzi)…