Tình nguyện viên của VIRES tham gia các hoạt động giáo dục thú vị, được giao lưu mở rộng kết nối, rèn luyện kỹ năng, tiếp cận nguồn tài liệu phong phú, mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Các tình nguyện viên tích cực sẽ được chứng nhận của VIRES và được ưu tiên xét duyệt học bổng, giới thiệu việc làm. Trên hết là cơ hội đóng góp cho cộng đồng giáo dục mầm non vì sự phát triển tiềm năng của mọi trẻ em.