Triết lý giáo dục của thành phố Reggio Emilia nhấn mạnh vào quyền bình đẳng được tiếp cận giáo dục chất lượng của tất cả trẻ em, và đặt trọng tâm vào sức mạnh và tiềm năng của trẻ em hơn là những khiếm khuyết, do đó ở Reggio Emilia người ta gọi những trẻ có nhu cầu đặc biệt là “trẻ có quyền đặc biệt”