MẠNH THƯỜNG QUÂN
MẠNH THƯỜNG QUÂN
Mọi đóng góp của bạn sẽ được sử dụng cho những chương trình phi lợi nhuận dành cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên, giúp cho trẻ em Việt Nam phát triển tư duy sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và trở thành những công dân tích cực, tự tin. Tất cả hoạt động của VIRES đều có giám sát, đánh giá, có quy trình đảm bảo chất lượng, cam kết cung cấp báo cáo hiệu quả tác động và báo cáo tài chính minh bạch.
TÌNH NGUYỆN VIÊN
TÌNH NGUYỆN VIÊN
Tình nguyện viên của VIRES tham gia các hoạt động giáo dục thú vị, được giao lưu mở rộng kết nối, rèn luyện kỹ năng, tiếp cận nguồn tài liệu phong phú, mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Các tình nguyện viên tích cực sẽ được chứng nhận của VIRES và được ưu tiên xét duyệt học bổng, giới thiệu việc làm. Trên hết là cơ hội đóng góp cho cộng đồng giáo dục mầm non vì sự phát triển tiềm năng của mọi trẻ em.