GIỚI THIỆU
CHUNG

Cộng đồng Giáo dục Reggio Emilia tại
Việt Nam (VIRES) là một Doanh nghiệp Xã hội
hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục Mầm non.
Cộng đồng ra đời trong bối cảnh giáo dục mầm non
giáo dục cho trẻ em những kỹ năng quan trọng nhất
của Thế kỷ 21.

Xem thêm

HƯỚNG TIẾP CẬN
REGGIO EMILIA

Hướng tiếp cận Reggio Emilia là một
cách tiếp cận mang tính đổi mới
trong Giáo dục Mầm non dựa trên
cơ sở tôn trọng

Xem thêm
DANH BẠ TRƯỜNG TRONG
MẠNG LƯỚI VIRES
VIRES
Cộng đồng Giáo dục
Reggio Emilia tại Việt Nam
LITTLE EM’S
Trường Mầm non
Thế giới Mặt Trời

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO TRẺ EM

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG

XEM THÊM

LIÊN HOAN KỂ CHUYỆN DÀNH CHO TRẺ EM – “NHỮNG CHUYẾN DU HÀNH”

Kể từ năm 1995, UNESCO chính thức chọn ngày 23 tháng 4 hằng năm là Ngày Sách và Bản quyền thế giới nhằm khuyến khích việc đọc sách như là một cách để lan tỏa và thúc đẩy phát triển…

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA CỘNG ĐỒNG GIÁO DỤC REGGIO EMILIA

QUAN ĐIỂM/ HÌNH DUNG VỀ ĐỨA TRẺ (IMAGE OF THE CHILD) Để các hoạt động thường niên của VIRES được nhất quán và có chiều sâu, hàng năm VIRES sẽ đưa ra một chủ đề chính để chúng ta tìm…

0

DỰ ÁN

0

giáo viên

0

trẻ em

Từ tháng 10/2020