Các trường học trong Mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng tiếp cận Reggio Emilia của VIRES (VIRES School Network) đều có đội ngũ nhân viên và giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu được cung cấp bởi Reggio Children và Global Embassy, một bảo chứng cho chất lượng và cam kết thực hiện các hoạt động giáo dục đúng tinh thần và giá trị cốt lõi của Reggio Emilia.