March 14, 2022

HỘI THẢO HƯỚNG TIẾP CẬN REGGIO EMILIA®; WORKSHOP “GIỚI THIỆU NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC CHO GIÁO VIÊN”

Chủ nhật vừa rồi, cộng đồng VIRES rộn ràng cả ngày vì 2 chương trình thú vị: 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐧 𝐑𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 cho 100 chủ trường,…