April 7, 2021

REGGIO CHILDREN

Reggio Children - Trung tâm Quốc tế về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền và Tiềm năng của Trẻ em - là một liên doanh công-tư, được thành lập vào…
April 7, 2021

GLOBAL EMBASSY

Global Embassy là đại diện chính thức của Reggio Children tại Việt Nam, với tầm nhìn trở thành nguồn cung cấp dịch vụ toàn cầu cho tương lai của học…