REGGIO CHILDREN

April 7 2021

Reggio Children – Trung tâm Quốc tế về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền và Tiềm năng của Trẻ em – là một liên doanh công-tư, được thành lập vào năm 1994, theo sáng kiến ​​của Loris Malaguzzi và hội đồng nhân dân thành phố Reggio Emilia, để quản lý các hoạt động trao đổi văn hóa và sư phạm với sự tham gia của các giáo viên, nhà nghiên cứu và học giả từ khắp nơi trên thế giới.